.1Algemene Voorwaarden Opleidingen Belgische Improvisatie Liga

Inschrijvingen en Betalingen

1.1. Inschrijvingen voor workshops, opleidingen, lessenreeksen en masterclasses improvisatietheater worden geaccepteerd op basis van beschikbaarheid. De inschrijving wordt pas definitief bevestigd na ontvangst van de betaling.

1.2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de aangegeven termijn en via de aangegeven betaalmethoden. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, behoudt de Belgische Improvisatie Liga zich het recht voor om de inschrijving te annuleren.

Annulering door Deelnemers

2.1 Deelnemers kunnen hun inschrijving annuleren door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de Belgische Improvisatie Liga via e-mail (info@bil.be) of post.

2.1.1. Bij annulering door de deelnemer dienen we steeds een administratieve kost van €15 aan te rekening. Deze wordt in mindering gebracht bij de terugbetaling.

2.2 Bij annulering tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het inschrijvingsgeld gerestitueerd aan de deelnemer.

2.2 Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld gerestitueerd aan de deelnemer.

2.3 Bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de activiteit vindt er geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die door de Belgische Improvisatie Liga als zodanig worden beoordeeld.

2.4 In geval van ziekte of noodgevallen kan de deelnemer de Belgische Improvisatie Liga verzoeken om de inschrijving te verplaatsen naar een andere beschikbare datum. Het is echter aan de discretie van de Belgische Improvisatie Liga om dit verzoek te honoreren.

Annulering door Belgische Improvisatie Liga

3.1 De Belgische Improvisatie Liga behoudt zich het recht voor om een workshop, opleiding, lessenreeks of masterclass te annuleren of uit te stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, de docent onbeschikbaar is, of om andere redenen buiten haar controle liggen.

3.2 In het geval van annulering door de Belgische Improvisatie Liga, krijgen deelnemers de keuze tussen restitutie van het volledige inschrijvingsgeld of verplaatsing naar een andere beschikbare datum.

Aansprakelijkheid

4.1 De Belgische Improvisatie Liga is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers tijdens de activiteiten.

4.2 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid tijdens de activiteiten en dienen eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen vooraf te melden aan de Belgische Improvisatie Liga.

Intellectuele Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal en de inhoud van de workshops, opleidingen, lessenreeksen en masterclasses blijven eigendom van de Belgische Improvisatie Liga.

5.2 Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal of de inhoud van de activiteiten te reproduceren, te verspreiden of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Belgische Improvisatie Liga.

Toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.